Načítám ...

Pohyb

29. Červenec 2013

Řešení příkladů z Feynmanových přednášek

Konečně osmá kapitola prvního dílu. Jak nadpis napovídá, dozvíme se něco o pohybu. Píše se o rychlosti, zrychlení, atd. a zjistíme co to vůbec taková rychlost je a jak je složité ji popsat a jaké s tím měli potíže i staří Řekové, Arabové a Babyloňané.

Úloha 8.1

Těleso se pohybuje po přímce se stálým zrychlením $ a $. V okmažiku $ t=0 $ je v bodě o souřadnici $ x=x_0 $ a $ v=v_{x_0} $. Ukažte, že v okamžiku $ t $ budou souřadnice a rychlost tělesa dány vztahy, $ x(t) = x_0 + v_{x_0} t + {1 \over 2} a t^2 $, $ v_x(t) = v_{x_0} + a t $.

Mé řešení:

V zadání je psané, že je zrychlení a konstantní. Také víme, že $ a={{d v}\over{d t}} $,a proto po zintegrování dostaneme hledané vztahy.

Úloha 8.2

Vylučte čas ze vzorců odvozených v předchozí úloze a ukažte, že v každém okamžiku platí rovnost $ v_x^2 = v_{x_0}^2 + 2 a (x - x_0) $.

Mé řešení:

Z rovnice $ v_x(t) = v_{x_0} + a t $ vyjádříme $ t $ jako $ t = {v_x - v_0 \over a} $ a dosadíme do druhé rovnice. $$ x=x_0+{v_{x_0} (v_x - v_{x_0}) \over a}+{1 \over 2} a\left({x - x_{x_0} \over a }\right)^2 \enspace, \quad 2 a (x-x_0)=2 v_{x_0} v_x - 2 v_{x_0}^2 + v_x^2 - 2 v_{x_0} v_x + v_{x_0}^2 $$

Úloha 8.3

Zobecněte výsledky obou předchozích úloh na případ trojrozměrného pohybu se stálým zrychlením , jehož průněty na osy souřadnic jsou $ a_x $, $ a_y $ a $ a_z $.

Mé řešení:

Samozřejmě vše bude platit stejně a obecná rovnice z předchozí úlohy nabyde tvaru $$ v^2 = v_0^2 + 2[a_x(x-x_0)+a_y(y-y_0)+a_z(z-z_0)] $$ A to je prostý součet rovnic, které jsme získali předtím.

Úloha 8.4

Z děla na povrchu Země byl vystřelen náboj s počáteční rychlostí v pod úhlem θ k obzoru. Vypočítejte vzdálenost, kterou náboj uletí, a největší výšku, jíž dosáhne. Odpor vzduchu zanedbejte.

Mé řešení:

Nakreslíme-li si obrázek se souřadnicemi $ x $, $ y $ a zamyslíme se, přijdeme na to, že pro souřadnici $ x $ platí $ x=v_0 t \cos \theta $ a pro $ y $ $ y=v_0 t \sin \theta - {1 \over 2} g t^2 $. Nyní si představíme, že onen náboj dopadl a souřadnice $ x=k $ ($ k $ jako konec) a $ y=0 $, tedy $ v_0 t \sin \theta - {1 \over 2} g t^2=0 $. Z toho vyjádříme $ t $ jako $ t={2 v_0 \sin \alpha \over g} $ a dosadíme-li $ t $ do rovnice $ x=v_0 t \cos \theta $, vypadne nám $$ x={v_0^2 \sin 2 \theta \over g} $$, což je ona vzdálenost. Pro zjištění maximální výšky náboje si musíme uvědomit, že změna rychlosti $ v_y $ je rovna $ v_0 t \sin \theta $ a její změna v čase je $$ g={2 v_0 t \sin \theta \over t} $$Z toho vyjádříme $ t $ a dosadíme do rovnice. $$ h=v_0 {t \over 2} \sin \theta - {1 \over 2} g \left({ t \over 2}\right)^2 ={ v_0^2 \sin^2 \theta \over 2 g} $$

Úloha 8.5

Pod jakým úhlem k obzoru musíme nastavit hlaveň děla, aby náboj dosáhl největší možné vzdálenosti?

Mé řešení:

Z $ x={v_0^2 \sin 2 \theta \over g} $ je jasné, že úhel musí být 45°.

Úloha 8.6

Americký automobilista začátečník, dosud nepříliš silný v dopravních předpisech, byl při vyjezdu z města pokutován za překročení rychlosti, Když pak na přímém úseku dálnice uviděl plakát s nápisem „Zkontrolujte si svůj tachometr“, rozhodl se řídit se touto radou. V okamžiku, kdy míjel nulovou čáru na povrchu vozovky, šlápl na plyn a snažil se udržovat vůz v pohybu se stálým zrychlením. Za 16 sekund míjel sloupek s označením „0,1 míle“, za dalších 8 sekund značku „0,2 míle“.

 1. Jakou rychlost měl v tomto okamžiku ukazovat jeho tachometr?
 2. S jakým zrychlením se automobil pohyboval? Americká míle je 1 609 m.

Mé řešení:

Označíme si úsek od čáry ke sloupku jako $ s_1 $ a dobu potřebnou k jeho zdolání jako $ t_1 $. Úsek od sloupku ke značce $ s_2 $ a dobu $ t_2 $. Z rovnice $ s_1 = v_0 t_1 + {1 \over 2} a t_1^2 $ vyjádříme zrychlení a to osadíme do rovnice $ s_2 = v_0 t_2 + {1 \over 2} a t_2^2 $. Upravíme a vyjádříme $ v_0 $. Dostaneme výsledek 3,35 m/s. Pro zjištění zrychlení dosadíme do $ s_2 = v_0 t_2 + {1 \over 2} a t_2^2 $ rychlost $ v_0 = {s_1 \over t_1} - {a t_1 \over 2 } $. Z toho vyjde $ a  $ rovno 0,84 m/s.

Úloha 8.7

Raketa vypuštěná vertikálně vzhůru se po celých 50 sekund chodu motorů pohybovala se zrychlením $ 2g $.

 1. Nakreslete graf závislosti rychlosti rakety na čase po celou dobu letu.
 2. Určete maximální výšku, které raketa dosáhne.
 3. Vypočítejte celkovou dobu letu od vypuštění do návratu na zem.

Odpor vzduchu a změnu tíhového zrychlení zanedbejte.

Mé řešení:

 1. Křivka grafííku bude nejprve strmě stoupat, pak bude klesat až do momentu, kdy se raketa zastaví. Pak se bude sesouvat zpět k zemi a rychlost bude opět růst.
 2. Výšku, jíž raketa dosáhne spočteme $$ s={1 \over 2} 2 g t^2 + {v^2 \over 2 g} = 73 500 m $$První člen vyjadřuje zrychlený pohyb oné rakety a druhý člen setrvávání v pohybu vzhůru po vypnutí motorů. Dostaneme jej z rovnice $ s=v_0 t - {1 \over 2} g t^2 ={ v_0^2 \over 2g} $, protože samozřejmě platí $ t={v_0 \over g} $.
 3. Celkový čas je pak $$ T=t + {2 g t \over g} + \sqrt{{2s \over g}} = 3 t + \sqrt{{2s \over g}} = 272s $$

Úloha 8.8

Na dlouhém vodorovném úseku zkušebního polygonu se testují raketové a letecké reaktivní motory. Podvozek s raketovým motorem startoval z klidu, až do vyhoření paliva se pohyboval se stálým zrychlením, a pak pokračoval v pohybu stálou rychlostí. Palivo mu došlo přesně v polovině měřené vzdálenosti. Při dalším testu se na téže trati pohyboval podvozek s leteckým reaktivním motorem a urazil celou dráhu se stálým zrychlením, a to za stejnou dobu. Čemu je roven poměr zrychlení obou testovaných souprav?

Mé řešení:

Celkovou dobu jízdy leteckého a raketového motoru označíme $ t $. Dobu zrychlování raketového motoru označíme $ t_1 $ a dobu setrvávání $ t_2 $. Pak platí $ t = t_1 + t_2 $. Z rovnic pro dráhy motorů – $ s={1 \over 2} a_1 t^2 $, $ {s \over 2}={1 \over 2} a_2 t_1^2 $ a $ {s \over 2}= a_2 t_1 t_2 $ – vyjádříme čas jako $$ t=\sqrt{{2s \over a_2}} \enspace, \quad t_1=\sqrt{{s \over a_1}} \enspace, \quad t_2=\sqrt{{s \over 4 a_1}} $$To dosadíme do rovnice s časy a dostaneme $$ t=\sqrt{{2s \over a_2}} = t_1=\sqrt{{s \over a_1}} + t_2=\sqrt{{s \over 4 a_1}} \enspace, \quad {a_1 \over a_2} = {9 \over 4} $$ Což je výsledek!

Úloha 8.9

Minomet je umístěn ve vzdálenosti 8 100 m od svislého srázu výšky 105 m (viz obrázek). Střelba z minometu má zasáhnout cíle skryté pod srázem. Jak blízko k úpatí srázu dosáhnou miny, je-li jejich počáteční rychlost 300 m/s?

Mé řešení:

Úhel, pod kterým bude střela padat od hrany srázu je stejný jako úhel, pod nímž byla vystřelena, tedy $ \theta $ a lze ji vyjádřit jako $ \sin(2\theta)={Xg \over v^2}=59° $, kde $ X $ je vzdálenost minometu od hrany. Proto bude platit, že vzdálenost $ x $ (hledaná hodnota) a $ y $ (výška srázu) budou $ x=\cos \theta v t $ a $ y=\sin \theta v t + {1 \over 2} g t^2 $. A teď potřebujeme z rovnice pro $ y $ vyjádřit čas, po který bude střela padat od hrany na zem. Řešením kvadratické rovnice zjistíme, že čas $ t = 0,41 s $. Dosazením vyjádřeného času do rovnice pro $ x $ dostaneme $$ x=v\cos\theta \sqrt{ \left({v \over g} \sin \theta \right)^2+{2y \over g}} - {v^2 \sin \theta \cos \theta \over g} = {v^2 \over g} \cos \theta \left( \sqrt{\sin^2 \theta + {2 y g \over v^2}} - \sin \theta \right) = 62,6 m $$

Úloha 8.10

Velikost úhlu, jehož vrchol leží ve středu kružnice poloměru $ R $, můžeme měřit jako poměr délky oblouku $ s $, který vytíná na kružnici, a jejího poloměru: $ \theta = {s \over R} rad $.

 1. Ukažte, že pro úhly $ \theta \ll 1 rad $ platí $ \sin \theta \approx \theta $, $ \cos \theta \approx 1 $ .
 2. Pomocí tohoto výsledku a vzorců pro sinus a kosinus součtu dvou úhlů najděte derivace funkcí sinus a kosinus z definice $$ {dy \over dx} = \lim_{\Delta x \to 0} { y(x + \Delta x) - y(x) \over \Delta x } $$

Mé řešení:

 1. To ukázat neumím.
 2. Dosadíme-li do výše zmíněné rovnice funkci sinus (kosinus) a použijeme-li součtový vzorec $ \sin(\theta+\Delta \theta) = \sin(\theta) \sin(\Delta \theta) + \cos(\theta) \cos(\Delta \theta) $ ($ \cos(\theta+\Delta \theta) = \cos(\theta) \cos(\Delta \theta) + \sin(\theta) \sin(\Delta \theta) $), dostaneme $$ {d \sin \over d x} = \lim_{\Delta x \to 0}{\sin(x+\Delta x) - \sin(x) \over \Delta x} = \cos(x) $$ Derivace funkce sinus je tedy $ \cos(x) $ a derivace kosinu je $ -\sin(x) $.

Úloha 8.11

Těleso se pohybuje po kružnici poloměru $ R $ proti směru hodinových ručiček stálou rychlostí $ v $. Střed kružnice je v počátku pravúhlé soustavy souřadnic $ (x,y) $ a v okamžiku $ t=0 $ je těleso v bodě o souřadnicích $ (R,0) $.

 1. Najděte $ x, y, v_x, v_y, a_x, a_y $ jako funkce času.
 2. Ukažte, že $ ẍ+\omega^2 x =0 $ a $ ÿ + \omega^2 y = 0 $, kde $ \omega={v \over R} $. Tečka nad písmenem znamená derivaci podle času.

Mé řešení:

 1. Stačí vyjádřit $ x $ a $ y $ jako funkce času a pak už jen derivovat. Takže $ x=R \cos \omega t $, $ y=R \sin \omega t $, $ v_x=-R \omega \sin \omega t $, $ v_y=R \omega \cos \omega t $, $ a_x=-R \omega^2 \cos \omega t $, $ a_y=-R \omega^2 \sin \omega t $.
 2. Nevím, co by se na tom mělo ukazovat, ony dvě rovnice plynou z těch v prvním bodě.

Úloha 8.12

Malý kamínek uvázl ve vzorku pneumatiky automobilového kola poloměru R. Kolo se valí bez prokluzování po vodorovné dráze stálou rychlostí v. Vyjádřete souřadnice kamínku x a y jako funkce času, jestliže se v okamžikukamínek dotýkal země. Určete také, jak závisejí kartézské souřadnice rychlosti a zrychlení na čase.

Mé řešení:

Nejprve si zhotovme názorný obrázek otáčení pneumatiky, na kterém bude zřejmá změna polohy kamínku v osách $ x $ a $ y $. Úhel $ \phi $ o který se pneumatika otočí za časový úsek bude $ \phi = \omega t $. Souřadnice kamínku pak lze vyjádřit jako $ x=v t - R \sin(\omega t) $ a $ y = R - R \cos(\omega t) $. Rychlosti a zrychlení budou pouhou první a druhou derivací těchto rovnicí.

Komentáře k článku

Článek bohužel ještě nemá žádné komentáře.


FB G+
nebo po přihlášení přes účet sociálních síťí
Portrét